O Centrum

Krajowe Centrum Audytów Energetycznych jest niezależnym ośrodkiem utworzonym przez zespół ekspertów z branży elektrycznej, energetyki cieplnej, chłodniczej oraz gazownictwa, świadczącym kompleksowe usługi z zakresu optymalizacji kosztów zużycia energii.

Jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków łączących doradztwo, wykorzystujące najnowszą wiedzę naukową i techniczną, z działaniami wdrożeniowymi.

Naszą misją jest poprawa efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw. Jako priorytet traktujemy dostarczanie usług doradczych i produktów technicznych mających na celu odpowiednie wykorzystanie zasobów energetycznych przedsiębiorstwa. Jest to możliwe poprzez poprawę wiedzy i kwalifikacji pracowników firm, modernizację istniejących zasobów i implementację nowych rozwiązań.

Dzięki założonym celom, nasz ośrodek intensywnie działa również na rzecz promocji zrównoważonej gospodarki i rozwoju oraz wdrażania na rynek technologii energetyki odnawialnej, które wykorzystują lokalne możliwości i zasoby, w szczególności poprzez wprowadzanie na rynek Polski małych przewoźnych biogazowi rolniczych.

Dane kontaktowe

Krajowe Centrum Audytów Energetycznych Sp. z o.o.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000480056, NIP 7010400791,
REGON 146922516, Kapitał zakładowy 5000 zł.